pl   en   

Regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Regulamin zwiedzania i przebywania na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

§ 1 

Informacje ogólne

 1. Teren Muzeum i wszystkie znajdujące się na nim zabytkowe obiekty i przedmioty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Muzeum i będących pod jego ochroną.
 2. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc i budynków na terenie Muzeum może zostać decyzją Dyrekcji Muzeum ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 3. Muzeum zwiedzać można przez cały rok, z wyłączeniem: 1 stycznia, 25 grudnia
  i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych. Godziny otwarcia zmieniają się w poszczególnych miesiącach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: auschwitz.org.
 4. Wstęp na teren byłego obozu Auschwitz I jest możliwy wyłącznie na podstawie ważnej karty wstępu. Muzeum oferuje dla zwiedzających trzy rodzaje kart wstępu szczegółowo zdefiniowane w Regulaminie rezerwacji i sprzedaży internetowej
  z wykorzystaniem systemu sprzedaży internetowej poprzez stronę visit.auschwitz.org.
 5. Nie zaleca się zwiedzania Muzeum przez dzieci poniżej 14 roku życia.
 6. Muzeum można zwiedzać samodzielnie lub z upoważnionym przez Muzeum edukatorem, w zależności od posiadanej przez zwiedzającego karty wstępu. Edukator sprawuje opiekę merytoryczną w czasie zwiedzania Muzeum.
 7. Odwiedzający indywidualni, nie będący grupą zorganizowaną, mogą zwiedzać Muzeum na podstawie kart wstępu dla osób zwiedzających bez edukatora lub na podstawie kart wstępu dla tur obejmujących także obligatoryjne korzystanie ze sprzętu słuchawkowego, zgodnie z Cennikiem stanowiącym integralną część Regulaminu rezerwacji i sprzedaży internetowej, dostępnym na stronie internetowej Muzeum: visit.auschwitz.org/cennik.
 8. Odwiedzający w grupach zorganizowanych liczących powyżej 10 osób zobowiązani są do zwiedzania Muzeum na podstawie kart wstępu dla grup zorganizowanych obejmujących obligatoryjne korzystanie ze sprzętu słuchawkowego, zgodnie
  z Cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu rezerwacji i sprzedaży internetowej, dostępnym na stronie internetowej Muzeum: visit.auschwitz.org/cennik.
 9. Odwiedzający w grupach zorganizowanych liczących do 10 osób zobowiązani są zwiedzać Muzeum na podstawie kart wstępu dla grup zorganizowanych, obejmujących także opcjonalne korzystanie ze sprzętu słuchawkowego, zgodnie z Cennikiem stanowiącym integralną część Regulaminu rezerwacji i sprzedaży internetowej, dostępnym na stronie internetowej Muzeum: visit.auschwitz.org/cennik.
 10. Grupa zwiedzająca na podstawie kart wstępu dla tur lub kart wstępu dla grup zorganizowanych nie może liczyć więcej niż 30 odwiedzających.
 11. W okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 10.00 do 15.00 wstęp na teren byłego obozu Auschwitz I jest możliwy wyłącznie na podstawie karty wstępu dla tur lub karty wstępu dla grup zorganizowanych.
 12. Nabycie wszystkich rodzajów kart wstępu, jest możliwe po dokonaniu rezerwacji poprzez stronę internetową Muzeum (auschwitz.org) zgodnie z postanowieniami Regulaminu rezerwacji i sprzedaży internetowej. Liczba osób jednocześnie przebywających na terenie Muzeum jest ograniczona względami bezpieczeństwa.
  Wejście na wieżę w bramie głównej byłego obozu Auschwitz II-Birkenau jest możliwe wyłącznie dla grup zwiedzających na podstawie kart wstępu dla tur lub kart wstępu dla grup zorganizowanych. Z przyczyn konserwatorskich na wieży może przebywać jednocześnie maksymalnie 30 odwiedzających.
 13. Upamiętnienie ofiar KL Auschwitz-Birkenau w ramach zwiedzania Muzeum związane z odstępstwami od zasad określonych w § 2 i 3 niniejszego regulaminu, wymaga uprzedniego uzgodnienia tego faktu z dyrektorem Muzeum, poprzez kontakt na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim lub e-mail: sekretariat.muzeum@auschwitz.org.
 14. Organizowanie zgromadzeń publicznych na terenie Pomnika Zagłady oraz w jego strefie ochronnej regulują odrębne przepisy. Do uzyskania zgody Wojewody Małopolskiego na powyższe niezbędne jest uzyskanie uprzedniej akceptacji ze strony Muzeum lub innego podmiotu mającego tytuł prawny do nieruchomości, na którym zgromadzenie ma się odbyć. Zasady uzyskiwania przedmiotowej akceptacji Muzeum oraz niezbędny zakres informacji dostępne są na stronie  http://bip.auschwitz.org.
 15. Zasady obecności mediów na terenie Muzeum powinny być uzgodnione z biurem prasowym Muzeum (prasowe@auschwitz.org).

 

§ 2

Przepisy porządkowe

 1. Przebywając na terenie Muzeum należy zachowywać się z należytą powagą i szacunkiem. Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca.
 2. W czasie pobytu w Muzeum należy stosować się do poleceń edukatorów i pracowników Muzeum. Dopuszcza się poruszanie wyłącznie po udostępnionych do tego celu obszarach i obiektach. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na specyfikę przestrzeni (np. nierówności podłoża) wynikającą z autentyczności historycznego miejsca. W okresie zimowym należy poruszać się wyłącznie wytyczonymi ścieżkami.
 3. Straż Muzealna na podstawie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U 2014 poz. 1099 ze zm.) ma prawo do interwencji i wezwania do opuszczenia Muzeum osób, które nie przestrzegają Regulaminu zwiedzania. Z tego tytułu nie przysługują odwiedzającym żadne roszczenia. Osoby wchodzące na teren Muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddane kontroli, między innymi przy użyciu elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. Osoby, które odmówią kontroli lub oddania bagażu do przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren Muzeum. Maksymalny rozmiar toreb i plecaków dopuszczonych do wniesienia na teren Muzeum to 30x20x10 cm.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy m.in. z organizacjami turystyki, tour-operatorami, pilotami, którzy w sposób rażący naruszają niniejsze zasady zwiedzania i przebywania na terenie Muzeum, Regulamin rezerwacji i sprzedaży internetowej oraz Cennik.
 5. W okresie od 1 kwietnia do 31 października Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń podczas dokonywania zakupu na Stanowiskach Obsługi Odwiedzających w dniu wizyty, poprzez limitowanie zakupu na dany dzień do max. 3 Kart Wstępu dla Tur na 1 osobę.
 6. W okresie od 1 kwietnia do 31 października Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń na Stanowiskach Obsługi Odwiedzających w dniu wizyty, poprzez limitowanie wydawania Kart Wstępu bez edukatora na dany dzień do max. 1 Karty Wstępu na 1 osobę.

  

§ 3

Zakazy

Na terenie Muzeum obowiązują zakazy:

 1. Zapalania świeczek i zniczy w miejscach innych, niż wyznaczone w tym celu
  (za wyjątkiem Ściany Straceń na terenie Auschwitz I oraz Międzynarodowego Pomnika Ofiar Obozu w Auschwitz II-Birkenau).
 2. Spożywania posiłków, alkoholu, palenia tytoniu i e-papierosów.
 3. Wjazdu jakimikolwiek pojazdami, z wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
 4. Wjeżdżania wózkami dziecięcymi do bloków i innych obiektów, znajdujących się na terenie Auschwitz I.
 5. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (zakaz nie dotyczy psa przewodnika towarzyszącego osobie niepełnosprawnej).
 6. Wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu
  i bezpieczeństwu.
 8. Wejścia na teren Muzeum pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. Używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
 10. Używania telefonów komórkowych w budynkach wystawowych.
 11. Używania dronów na  terenie  Muzeum, bez zgody dyrektora Muzeum.
 12. Fotografowania w budynkach z użyciem lamp błyskowych oraz statywów. Fotografowanie jest całkowicie zabronione w Bloku nr 4 w Sali nr 5, w podziemiach Bloku nr 11 oraz w rejonie stanowisk kontroli bezpieczeństwa osób odwiedzających
  i bagażu podręcznego.

  

§ 4

Postanowienia końcowe

Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do powyższych zasad zostaną zastosowane przewidziane w prawie środki.

Copyright © 2014 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wszystkie prawa zastrzeżone

System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris - SoftCOM WrocławPayU